Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Ir kur aš jį (juos) mačiau

Antradienis, 21 vasario 2012 13:01 Paskelbtas Naujausios žinios

Pažadu, pažadu... Tikriausiai daugelis iš mūsų prisimena anų laikų populiaraus filmuko vaikams herojų, kuris entuziastingai siūlydavosi surengti įvairius renginius ir vis kartodavo: „Pažadu, pažadu...“, bet po kurio laiko užmiršdavo duotus pažadus ir dingdavo, už tai ir buvo pramintas Pažaduku. Šiuo metu aš tikrai įžvelgiu paralelę tarp šio animacinio herojaus ir švietimo sistemos vadovų, iš kurių lūpų dažnai girdėjome pažadus atsižvelgti į profsąjungų pastabas ir padaryti esmines švietimo finansavimo, mokytojų ir mokinių pareigų, mokyklų struktūros, pedagogų socialinių garantijų ir kitų sričių korekcijas, bet pažadai ir liko pažadais.

Palaikymai dėl streiko organizavimo

Antradienis, 21 vasario 2012 00:01 Paskelbtas Streikas

3000 profsąjungos narių iš 11 (vienuolikos) įmonių, bei organizacijų veikiančių Mažeikių rajone palaiko ir solidarizuojasi su Lietuvos švietimo profesinės sąjungos nariais bei palaiko jų reikalavimus siekiant verto darbo užmokesčio ir tinkamo darbo laiko reguliavimo.

Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius - tikras nelaimėlis. Mat jo ketinimai sugriauti švietimą jau patys dūžta į šipulius, - ironizuoja dienraštis "Vakaro žinios" „Elito naujienose“.

Mokslo šviesa kaimuose užgesinama

Pirmadienis, 20 vasario 2012 12:07 Paskelbtas Naujausios žinios

Pasekusios Ignalinos rajono pavyzdžiu (meras Bronis Ropė atsisakė uždaryti mažas rajono mokyklas, nes liktų vos viena vidurinė rajono centre), į kovą su Švietimo ir mokslo ministerija stoja ir daugiau savivaldybių.
Kai kurios jau kreipėsi į ministeriją, reikalaudamos, kad mokinio krepšelio apskaičiavimo metodika kaimo mokykloms būtų pakeista. Tačiau švietimo reformatorių jokie prašymai nejaudina - provincijos mokyklas įsakyta naikinti.

Rengiamas skundas Tarptautinei darbo organizacijai

Sekmadienis, 19 vasario 2012 17:38 Paskelbtas Streikas

Dėl profesinės sąjungos teisių suvaržymo, LR Švietimo ir mokslo ministerijai oficialiai atsisakius prisiimti darbdavio vaidmenį ir vesti kolektyvines derybas, patarus Europos profesinių sąjungų švietimo komitetui (ETUCE), rengiamas skundas Tarptautinei darbo organizacijai (TDO).
TDO Asociacijų laisvės komitetas svarstys LŠPS skundą, kai tik gaus atsakymą iš LR Vyriausybės.
Lietuvos švietimo profesinės sąjungos ir Žemaitijos regiono susivienijimo kovą už teisę vesti kolektyvines derybas nacionaliniame lygmenyje ir sprendimą streikuoti palaiko Europos profesinių sąjungų švietimo komitetas (ETUCE) bei pasaulinė profesinių sąjungų organizacija Švietimo Internacionalas (Education International).
Apie situaciją Lietuvoje informuotos ir kitos tarptautinės organizacijos. ETUCE pagalba, ateinančią savaitę žinia apie įspėjamąjį streiką ir jo priežastis švietimo sektoriuje Lietuvoje apskries visas tarptautinių žinių agentūras.
Lietuva nuo 1921 yra TDO narė, ratifikavusi 39 TDO konvencijas, todėl ji privalo laikytis šios organizacijos priimtų ir Seimo ratifikuotų konvencijų normų.
Remiantis TDO konvencija Nr.154 „Dėl kolektyvinių derybų skatinimo“, tokių derybų galimybės turi būti suteikiamos visoms darbuotojų grupėms tose veiklos srityse, kuriose yra taikytina ši Konvencija. Kolektyvinėms deryboms negali kliudyti procedūros taisyklių nebuvimas arba tokių taisyklių neadekvatumas ar netinkamumas.
LŠPS mano, kad pažeidžiamos jos, kaip darbuotojų organizacijos, teisės vesti kolektyvines derybas nacionaliniame lygmenyje, o Švietimo ir mokslo ministerija, kuri de facto yra darbdavys ir pagal savo kompetencijas reguliuoja tas sritis, dėl kurių kilo šis kolektyvinis ginčas, piktybiškai naudojasi kai kurių LR Darbo kodekso straipsnių neadekvatumu ir atsisako vesti kolektyvines derybas bei siekti kolektyvinio susitarimo.
TDO įkurta 1919 m. ir yra pirmoji specializuota JT įstaiga. TDO vykdomasis organas – tarptautinis darbo biuras Ženevoje, Aukščiausias organas – asamblėjos, priimančios konvencijas ir rekomendacijas.
LŠPS informacija

Va­sa­rio 9 die­ną „Ger­man­to“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) Tel­šių su­si­vie­ni­ji­mo kon­fe­ren­ci­ja „Pra­žū­tin­ga mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ka žlug­do mo­kyk­las“.
Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Pet­ras Kui­zi­nas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to ir jau­ni­mo rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Ma­žei­kie­nė, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Alf­re­da Ta­mo­še­vi­čie­nė, LŠDPS Že­mai­ti­jos re­gio­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Je­si­nas, LŠDPS Tel­šių r. su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kė Zo­fi­ja Je­si­nie­nė, ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vai ir at­sto­vai, pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riai ir kt.

Kritikuoja jau ir savi

Penktadienis, 17 vasario 2012 15:49 Paskelbtas Streikas

Praėjusi savaite švietimo ir mokslo ministrui G. Steponavičiui buvo karšta – pastabų dėl jo, kaip švietimo ir mokslo ministro veiklos viešai pateikė jau ir koalicijos partneriai.
Po susitikimo su Šiaulių universiteto Senato nariais, kurie dėl aukštojo mokslo reformos pažėrė ministerijai daug kritikos, Seimo vicepirmininkas, Liberalų ir centro sąjungos (LICS) lyderis A. Čaplikas išplatino pareiškimą kuriame teigiama, kad jei Liberalų sąjūdžio deleguotas ministras G.Steponavičius ir toliau ignoruos akademinės bendruomenės nuomonę, LICS, kaip koalicijos partnerė, negarantuos palaikymo, jei šiam ministrui būtų pareikšta interpeliacija.

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version