Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Va­sa­rio 9 die­ną „Ger­man­to“ vi­du­ri­nė­je mo­kyk­lo­je vy­ko Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nės są­jun­gos (LŠDPS) Tel­šių su­si­vie­ni­ji­mo kon­fe­ren­ci­ja „Pra­žū­tin­ga mo­ki­nio krep­še­lio me­to­di­ka žlug­do mo­kyk­las“.
Su­si­ti­ki­me da­ly­va­vo Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­va­duo­to­jas Pet­ras Kui­zi­nas, Švie­ti­mo, kul­tū­ros, spor­to ir jau­ni­mo rei­ka­lų sky­riaus ve­dė­ja Da­nu­tė Ma­žei­kie­nė, Tel­šių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė Alf­re­da Ta­mo­še­vi­čie­nė, LŠDPS Že­mai­ti­jos re­gio­no su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kas Eu­ge­ni­jus Je­si­nas, LŠDPS Tel­šių r. su­si­vie­ni­ji­mo pir­mi­nin­kė Zo­fi­ja Je­si­nie­nė, ra­jo­no mo­kyk­lų va­do­vai ir at­sto­vai, pro­fe­si­nės są­jun­gos na­riai ir kt.

Kritikuoja jau ir savi

Penktadienis, 17 vasario 2012 15:49 Paskelbtas Streikas

Praėjusi savaite švietimo ir mokslo ministrui G. Steponavičiui buvo karšta – pastabų dėl jo, kaip švietimo ir mokslo ministro veiklos viešai pateikė jau ir koalicijos partneriai.
Po susitikimo su Šiaulių universiteto Senato nariais, kurie dėl aukštojo mokslo reformos pažėrė ministerijai daug kritikos, Seimo vicepirmininkas, Liberalų ir centro sąjungos (LICS) lyderis A. Čaplikas išplatino pareiškimą kuriame teigiama, kad jei Liberalų sąjūdžio deleguotas ministras G.Steponavičius ir toliau ignoruos akademinės bendruomenės nuomonę, LICS, kaip koalicijos partnerė, negarantuos palaikymo, jei šiam ministrui būtų pareikšta interpeliacija.

A.Anskaitis. Krepšelizacija pagal Miką

Penktadienis, 17 vasario 2012 15:02 Paskelbtas Streikas

Neseniai sukako unikalus jubiliejus – dešimt metų nuo naujo juridinio objekto – krepšelio atsiradimo. Krepšelizacijos saulėtekis, prasidėjęs statistinio mokinio krepšelio įsteigimu, jo gimimo dokumente - Vyriausybės 2001 m. birželio 27 d. nutarime glaustai vadinamu MK, arba, kaip protingi mokytojai sako, MIKU, vis ryškiau nudažo švietimo padangę. Jaunasis Mikas gyvybingas, jau baigia perlipti per trečią Vyriausybę.

Savivaldybių teigimu, šiemet joms trūks mažiausiai 41,5 mln. Lt mokinio krepšelio lėšų. Tai atskleidė Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) surengta apklausa, kurios metu duomenis pateikė 43 iš 60 Lietuvos savivaldybių.
Daugiausiai neigiamos įtakos šių metų ugdymo procesui turės Vyriausybės praėjusių metų pabaigoje patvirtinta 2012 m. mokinio krepšelio metodika, dėl kurios pakeitimų mokinio krepšelis mažinamas 30 mln. litų.

Vyriausybė ryžosi galutiniam vidurinių kaimo mokyklų tinklo sunaikinimui. Paskelbtas valstybės išlaidų taupymas praktiškai vyksta išskirtinai rajoninių savivaldybių ir kaimo mokyklų sąskaita. Švietimo ir mokslo ministerijos parengtas ir 2011 m. gruodžio 28 dieną priimtas Vyriausybės nutarimas ženkliai sumažino moksleivio krepšelio lėšas mažoms mokykloms. Nuo 2012 m. rugsėjo kaimiškosios vidurinės mokyklos privalės komplektuoti vidutiniškai ne 15, o 20 mokinių 9-12 klases.

Seimo nariai: „Palaikome pedagogų streiką“

Antradienis, 14 vasario 2012 00:12 Paskelbtas Streikas

Mes — prieš ugdymo fabrikus ir tuos, kuriems rūpi pinigai, bet ne mokinių ir mokytojų gerovė. Tai aiškiai pasakėme rezoliucijoje dėl Švietimo reformos politikos, kurią palaikė ir Seimas.
Rezoliucijoje reikalaujama sudaryti sąlygas vaikams ruošti pamokas mokykloje, lankyti būrelius, sportuoti, pavalgyti, mažinti mokinių skaičių klasėse ir pereiti prie optimalaus 500-600 mokinių mokyklos modelio.

Lietuvos švietimo profesinė sąjunga ir LŠDPS Žemaitijos regiono profesinių sąjungų susivienijimas
Dėl bendradarbiavimo su Švietimo ir mokslo ministerija
Pareiškimas

Copyright © 2013 Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version