Lietuvos švietimo įstaigų profesinė sąjunga

Switch to desktop Register Login

Švietimo ir mokslo ministerija – darbo tarybų užtarėja

Birželio 27 d. Švietimo ir mokslo ministerijoje rinkosi derybinė darbo grupė dėl švietimo šakos kolektyvinės sutarties projekto aptarti likusių nesutarimų dėl dešimties sutarties punktų.

Daugumoje punktų buvo tik redakcinio pobūdžio pakeitimai, tad dėl jų sutarta bendru sutarimu, tačiau buvo keli punktai, kurie pareikalavo platesnių diskusijų.

 

Pirmas ginčytinas sutarties punktas buvo dėl galimybės mokytojams likus 5 m. iki senatvės pensijos bei turint 30 m. darbo stažą nutraukti aktyvią pedagoginę veiklą su galimybe gauti kompensacinę išmoką. Po ilgų diskusijų buvo sutarta dėl abi puses tenkinančios formuluotės, kad per 3 mėnesius nuo sutarties pasirašymo, kartu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, paruošti žmogiškųjų išteklių optimizavimo planą, parengiant pedagogų pensijų skyrimo tvarką ir išankstinės pensijos sąlygas arba inicijuoti sukūrimą teisinių prielaidų, užtikrinančių galimybę gauti kompensacines išmokas pedagoginiams darbuotojams, turintiems ne mažiaukaip 30 metų pedagoginio darbo stažą, kuriems liko ne daugiau kaip 5 metai iki teisės gauti senatvės pensiją, tačiau savo noru pasitraukiantiems iš pedagoginio darbo švietimo sektoriuje.

 

Nagrinėjant sutarties punktą dėl klasės krepšelio įvedimo, LŠĮPS pirmininkas Eugenijus Jesinas pastebėjo, kad klasės krepšelio eksperimentas trunka jau 1,5 metų ir pagaliau turėtų būti pradėtas įgyvendinti visos šalies mastu, t.y. nuo šių metų rugsėjo 1 d. Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas pareiškė, kad toks noras yra „kosmosas“, nes klasės jau sukomplektuotos, o biudžetas tikrai nebus peržiūrėtas.

 

Visgi buvo sutarta sutarties punktą formuluoti taip: „tobulinti mokymo lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodiką, lėšas ugdymo procesui skaičiuoti ne mokiniui, bet klasei, 2018 m. biudžete numatant lėšas, ir metodiką įgyvendinti šalies mastu nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos“.

 

Taip pat buvo sutarta dėl sutarties punkto „didinti mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientus, pasiekiant maksimalų dydį, nustatytą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priede, nuo 2018 m. sausio 1 dienos, skiriant papildomas lėšas“.

 

Buvo pakoreguotas punktas ir dėl etatinio darbo apmokėjimo, kuris skelbia, kad  „sutarus dėl etatinio mokytojų darbo apmokėjimo tvarkos principų, vadovaujantis jais peržiūrėti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų, pagalbos mokiniui specialistų etatinio darbo apmokėjimo nuostatas ir inicijuoti teisines prielaidas jiems  įgyvendinti nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos“.

 

Profesinės sąjungos punkte apie vidutinį darbo užmokestį pareikalavo ministerijos siūlytą žodį „bent“ keisti į „ne mažesnis kaip“ ir punktą išdėstyti taip: „inicijuoti teisines prielaidas pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčiui iki 2022 metų didinti. Pasiekti, kad 2020 metais vidutinis mokytojų darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 1000 Eur“.

 

Ypač profesinių sąjungų lyderių ir ministerijos atstovų nuomonė išsiskyrė dėl papildomo sutarties punkto, kuriame teigiama, kad „švietimo įstaigose, kuriose veikia profesinės sąjungos, darbo tarybos nesteigiamos”. Profesinių sąjungų vadovai vienbalsiai sakė, kad šis pasiūlymas yra labai reikalingas ir aktualus.

 

LŠĮPS pirmininko E.Jesino teigimu, švietimo šakos kolektyvinė sutartis gali gerinti darbo sąlygas nepažeidžiant imperatyvių teisės normų ir norint pagerinti mokyklų valdymą, ugdymo kokybę bei siekiant bendrų tikslų, suteikiant profesinėms sąjungoms kontrolės teisę, nes visiems žinoma tiesa, kad darbo tarybos sudaromos darbdavio valia ir yra jų valios vykdytojai.

 

Ministerijos atstovai teigė, kad nemato darbo tarybų blogio ir rekomendavo palaukti bei pažiūrėti, kaip jos veiks įsigaliojus Darbo kodeksui. Profesinių sąjungų atstovams pareiškus, kad neatsitrauks ir savo nuomonės šiuo klausimu nepakeis, buvo balsuojama. Vieno balso persvara, ministerijos atstovai nulėmė, kad nuostatos, jog švietimo įstaigose, kuriose veikia profesinės sąjungos, darbo tarybos nesteigiamos, neliks.

 

Posėdžio pabaigoje buvo sutarta, kad ministerijos atstovai lingvistiškai bei teisiškai suredaguos sutarties projektą ir, suderinę su atitinkamom ministerijom, signalinį projektą pateiks Vyriausybei dar iki profesinių sąjungų vadovų susitikimo su Ministru Pirmininku Sauliumi Skverneliu.

 

Be to, profesinių sąjungų vadovai pabrėžė, kad nėra suinteresuoti, kad per vasarą kolektyvinės sutarties klausimas būtų pamirštas, todėl protokole buvo užtvirtinta, kad švietimo šakos kolektyvinė sutartis turi būti pasirašyta iki rugsėjo 1 d.

Copyright © 2018 Lietuvos mokytojų, švietimo ir mokslo profesinė sąjunga. Visos teisės saugomos.

Top Desktop version